Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej Habitalize (zwanej dalej „Aplikacją”) przez firmę Milires.
1.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest firma Milires, z siedzibą w Żywcu, ul. Plebańska 8, 34-300 Żywiec, NIP 553-25-69-714 (zwana dalej „Administratorem”).
1.3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
1.4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po zaakceptowaniu Polityki Prywatności podczas rejestracji w Aplikacji.
1.5. Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Administratora do wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych o nowościach i ofertach Administratora, wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie tego typu informacji.
1.6. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w Regulaminie.

§ 2 Dane zbierane automatycznie

2.1. Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nieposiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”).
2.2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.
2.3. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, oraz identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika.
2.4. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

§ 3 Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu

3.1. W przypadkach kontaktowania się Użytkownika z Administratorem, określonych w Regulaminie, Administrator będzie wymagał podania przez Użytkownika: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail,(zwane dalej: „dane zbierane w celu nawiązania kontaktu”).
3.2. Podanie przez Użytkownika danych zbieranych w celu nawiązania kontaktu jest dobrowolne, jednakże stanowić będzie wyłączną podstawę nawiązania kontaktu zwrotnego Administratora z Użytkownikiem oraz umożliwi Administratorowi weryfikację Użytkownika.
3.3. Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

§ 4 Zbieranie danych osobowych

4.1. W trakcie rejestracji w Aplikacji i korzystania z Aplikacji, Administrator może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.
4.2. Dane osobowe Użytkownika zbierane w sposób określony w ust. 1 powyżej obejmują m.in.: nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania, informacje o koncie (nazwa Użytkownika, hasło, indywidualne ID Użytkownika), płeć, data urodzenia, obrazy, zdjęcia, filmy, dane o cechach fizycznych (waga, wzrost, wymiary ciała), dane o aktywności fizycznej (czas trwania i intensywność treningu, liczba spalonych kalorii, dystans, tempo), kontakty i informacje z kalendarza, dane lokalizacyjne (GPS).

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

5.1. Zebrane dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane przez Administratora celem dostarczenia wybranej przez Użytkownika usługi.
5.2. Dane osobowe o aktywności fizycznej i lokalizacji Użytkownika, mogą być używane przez Administratora w celu dokonania obliczeń związanych z innymi informacjami o aktywności np. utrata wagi. Informacje wskazane w zdaniu poprzednim będą udostępniane Użytkownikowi w Aplikacji.

§ 6 Prawa i obowiązki Administratora

6.1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6.2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
6.3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
6.4. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom zależnym; stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze strona trzecią, lub nabycia udziałów w Spółce Administratora przez stronę trzecią; innym podmiotom trzecim, które zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator zawarł z nim umowę konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji; właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 7 Prawa i obowiązki Użytkownika

7.1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.
7.2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych danych osobowych, za pośrednictwem narządzi dostępnych w Aplikacji.
7.3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.
7.4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego

§ 8 Pliki cookies

8.1. Aplikacja wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnego świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

§ 9 Kontakt

9.1. W razie jakichkolwiek pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących Polityki prywatności, Użytkownik aplikacji HABITALIZE może skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@habitalize.com..