Regulamin aplikacji


§ 1 Postanowienia ogólne
1.
Aplikacja jest własnością firmy Milires Kamil Rączka (dalej: Administrator).
2. Użytkowanie Aplikacji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
3. Aplikacja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich i zdolnych do czynności prawnych.Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
4. Użytkownik będzie o zmianach informowany poprzez Aplikację lub na podany przez niego adres e-mail.
5.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.

§ 2 Korzystanie z Aplikacji
1.
Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem oraz z prawem obowiązującym na terenie Polski.
2. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie treści zamieszczane przez niego w Aplikacji.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z Aplikacji przez Użytkowników, w tym za utratę danych i szkody powstałe w wyniku awarii technicznych.
4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem i nie może jej używać do celów niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami.
5. Zabronione jest umieszczanie w Aplikacji treści o charakterze pornograficznym, wulgaryzmów, obraźliwych, propagujących przemoc i nienawiść, a także naruszających prawa autorskie.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia treści niezgodnych z Regulaminem oraz do zablokowania konta Użytkownika, który łamie postanowienia Regulaminu.
7. Aplikacja może korzystać z plików cookies w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz w celach statystycznych.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia usług poprzez Aplikację w celu dokonania niezbędnych prac technicznych.

§ 3 Odpowiedzialność Administratora
1.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w Aplikacji.
2. Administrator nie odpowiada za szkody wynikłe z korzystania z Aplikacji przez Użytkowników.
3. Administrator nie odpowiada za awarie techniczne Aplikacji, które uniemożliwiają korzystanie z niej przez Użytkowników.

§ 4 Ochrona prywatności
1.
Firma MILIRES Kamil Rączka zapewnia ochronę prywatności użytkowników aplikacji i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
2. Aplikacja Habitalize przetwarza następujące dane osobowe: adres e-mail, hasło, dane wprowadzone przez użytkownika w aplikacji, takie jak cele, nawyki, plany.
3. Dane użytkowników przechowywane są w bezpieczny sposób i nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne do świadczenia usług lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt z administratorem aplikacji na adres e-mail: biuro@habitalize.com.

§ 5 Postanowienia końcowe
1.
Firma MILIRES Kamil Rączka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o ile nie naruszą one praw użytkowników aplikacji.
2. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, użytkownik zostanie poinformowany o tym za pośrednictwem wiadomości e-mail, a także poprzez opublikowanie informacji na stronie internetowej aplikacji.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z aplikacji Habitalize rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego